Regulamin Mentoring Talks

Mentoring Talks jest inicjatywą wolontariatu pracowniczego, której celem jest budowanie kapitału społecznego poprzez mentoring na terenie Wrocławia. Inicjatywa polega na organizacji jednodniowego wydarzenia (zwanego dalej Wydarzeniem), będącego forum dla spotkania ekspertów w roli Mentora z osobami z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, które wyraziły swoją chęć uzyskania porady dotyczącej ich rozwoju zawodowego w roli Mentee. 

Mentoring Talks zapewnia dopasowanie wiedzy i doświadczenia eksperta Mentora z potrzebami rozwojowymi Mentee i organizuje pierwsze spotkanie i rozmowę pary mentoringowej, poszerzając tym samym sieć kontaktów zawodowych dla wszystkich uczestników wydarzenia.

   

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Mentoring Talks, organizowanego przez grupę wolontariuszy tworzących zespół organizacyjny, któremu przewodniczy Anna Berczyńska . 
 2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 
 1. Organizator – …wolontariusze, którym przewodniczy Anna Berczyńska 
 2. Mentor – Uczestnik wyróżniający się doświadczeniem zawodowym lub osiągnięciami biorący udział w Wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie i prowadzący mentoring w stosunku do przydzielonego Mentee; 
 3. Mentee – Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu w charakterze osoby, której Mentor będzie udzielał mentoringu, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, pracujący w województwie dolnośląskim; 
 4. Wydarzenie – oznacza wydarzenie pod nazwą „Mentoring Talks” organizowane przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie; 
 5. Zgłoszenie – aplikacja wypełniona przez potencjalnego Uczestnika do udziału w Wydarzeniu za pośrednictwem formularza online na stronie https://mentoringtalks.pl/. 
 6. Uczestnik – osoba, która złożyła Zgłoszenie;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Mentoring Talks;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 2. Wydarzenie Mentoring Talks

 1. Wydarzenie Mentoring Talks odbędzie się w dniu 04.06.2022 r. w Concordia Design na Wyspie Słodowej 7 we Wrocławiu.
 2. Celem Wydarzenia jest budowanie kapitału społecznego na rzecz społeczności lokalnej poprzez mentoring pomiędzy doświadczonymi Mentorami oraz Mentee, czyli profesjonalistami budującymi swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.
 3. W dniu Wydarzenia odbędzie się spotkanie zapoznawcze między Mentorami a Mentee, spacer po Wrocławiu oraz koncert.
 4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

 

§ 3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu

 1. Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu dokonuje się za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://mentoringtalks.pl/ . 
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na Wydarzeniu, Organizator zastrzega, że nie ma gwarancji, że wszystkie osoby wysyłające Zgłoszenie zostaną Uczestnikami. 

 

§ 4. Uczestnicy Mentoring Talks

 1. Organizator prowadzi selekcję Zgłoszeń potencjalnych Mentee i Mentorów i podejmuje decyzje o dopuszczeniu ich do udziału w Wydarzeniu jako Uczestników. 
 2. Organizator na podstawie informacji przekazanych przez Uczestników w Zgłoszeniu, dobierze odpowiednie pary Mentee-Mentor, mając na uwadze komplementarność ich doświadczenia zawodowego, osiągnięć oraz zakładanych przez nich celów. 
 3. W celu lepszego dobrania par Uczestników Organizator może również pozyskiwać dodatkowe informacje od Uczestników.

 

§ 5. Mentoring

 1. Organizator organizuje Wydarzenie jako forum do zapoznania się osób zainteresowanych prowadzeniem mentoringu (Mentorów) oraz korzystaniem z mentoringu (Mentee). 
 2. Organizator nie odpowiada za dalszy proces mentoringu wykraczający poza ramy Wydarzenia. Zakres i formę dalszego mentoringu mogą ustalić między sobą Uczestnicy.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Uczestnikami w celu uzyskania opinii o Wydarzeniu oraz o informacji przebiegu procesu mentoringu.

 

§ 6. Wizerunek Uczestników

 1. Uczestnik przy dokonywaniu Zgłoszenia wyraża zgodę na wykorzystanie, modyfikowanie i retuszowanie swojego wizerunku na potrzeby sporządzenia fotorelacji oraz wideorelacji z Wydarzenia.
 2. Fotorelacja oraz wideorelacja z Wydarzenia może zostać opublikowana w Internecie, w tym w mediach społecznościowych i zostać użyta do promocji kolejnych wydarzeń organizowanych przez Organizatora w ciągu 5 następnych lat po Wydarzeniu. 

 

§ 7. Przepisy sanitarne i porządkowe

 1. Podczas Wydarzenia mają zastosowanie obowiązujące na dzień Wydarzenia przepisy sanitarne i epidemiologiczne.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu organizacji wydarzenia (Concordia Design).

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.04.2022 do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Wydarzenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie do 7 dni przed terminem Wydarzenia, informując o tym niezwłocznie Uczestników drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres email.

 

§ 9. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Anna Berczyńska. 
 2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie https://mentoringtalks.pl/privacypolicy
 3. Organizator podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym zabezpieczenia techniczne, by zapewnić bezpieczeństwo danych przekazywanych przez Uczestników.